محصولات پلیمری مواد پلاستیکی پایه

مواد اولیه پلاستیکی پایه، شامل مواد پلیمری است. کیفیت آن از این جهت حائز اهمیت است که در نهایت سبب با ارزش یا کم ارزش شدن محصول نهایی خواهد شد. شرکت وثیق پترو پلیمر، با پشتوانه تجربه و علم متخصصان خود آماده تأمین مواد اولیه کارگزاران برتر است. مواد پلاستیکی پایه در 5 گروه، پترو پروپیلن، پترو پی وی سی، پترواتیلن، پترو آمید و پترو اَدد می‌باشد. برای نمایش هر گروه روی آن در جدول زیر یا نوار بغل کلیک کنید!

مواد پلاستیکی پایه

مواد پلاستیکی پایه، شامل موا پلیمری است که کیفیت آن از این جهت حائز اهمیت است که در نهایت سبب با ارزش یا کم ارزش شدن محصول نهایی ما خواهد شد. شرکت وثیق پترو پلیمر، با پشتوانه تجربه و علم متخصصان خود آماده تآمین مواد اولیه کارگذاران برتر است. مواد پلاستیکی پایه در 5 گروه، پترو پروپیلن، پترو پی وی سی، پترواتیلن، پترو آمید و پترو اَدد می‌باشد. برای نمایش هر گروه روی آن در منو زیر صفحه کلیک کنید!
پترو اتیلن
petro ethylene

پترو اتیلن

Petro pe lt 22

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe L Lf 2

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe L k1

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro Pe L TO3

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe L T47

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe H UA4

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe H 18

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe UA2

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe H T75

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe H B 35

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe NL

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe GN

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe NT1

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe NT2

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe NL1

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe NL2

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe sh B

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe WN1

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe HT1

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe HT2

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe HT3

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe MC

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!

Petro pe MB

برای نمایش جزئیات کلیک کنید!